Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

 

Dzieje Pomorza

16 lipca 2013r.

DZIEJE W epoce przedhistorycznej były ziemie nad dolną Wisłą gęsto zamieszkałe, o czem świadczą liczne wykopaliska z doby kamiennej i bronzowej (około 1000 lat przed Chr.). W epoce żelaznej (od IV w. przed Chr.) zaznacza się w wykopaliskach wpływ kultury rzymskiej, gdyż wówczas, a szczególnie w dobie cesarstwa przybywały często nad Bałtyk wyprawy rzymskie po bursztyn.


Walki Sukcesyjne o Pomorze

16 lipca 2013r.

Walki Sukcesyjne o Pomorze (1294—1308). Pod koniec życia Mestwin II na zjeździe w Kępnie zapisał Pomorze ciotecznemu bratu Przemysławowi II W ielkopolskiemu tak z tytułu pokrewieństwa, jak i z tego względu, że jak się wyraził, „ich poddani jednym mówią językiem". W myśl tej umowy po śmierci Mestwina II w r. 1294 objął rządy na Pomorzu Przemysław II, nie podobało się to jednakże margrabiom brandenburskim


Pomorskie Prusy Królewskie pod rządami polskimi

16 lipca 2013r.

Prusy Królewskie pod rządami polskimi (1466— 1772). Odzyskane ziemie nazwano Prusami Królewskiemi i podzielono na trzy województwa, dla lewego brzegu Wisły pomorskie ze stolicą Gdańskiem, dla prawego chełmińskie i mal-borskie. Prusy posiadały tak szeroką aulonomję, że równało się ona niemal unji personalnej z Polską. Miasta Gdańsk, Toruń i Elbląg miały daleko idące prawa wolnych miast, a Gdańsk


Rządy pruskie na Pomorzu

16 lipca 2013r.

Rządy pruskie 1815—1914. W r. 1815 uchwalą kongresu wiedeńskiego zniesiono Księstwo Warszawskie, wcielając z powrotem województwo chełmińskie i Gdańsk do Prus Zachodnich. Otrzymały one wówczas te granice od południa i zachodu, jakie zachowały do traktatu wersalskiego. W r. 1824 połączono Prusy Wschodnie i Zachodnie w jedną prowincję »Prusy" ze stolicą w Królewcu, ale w r. 1878 znów je rozdzielono, stwarzając na nowo Prusy Zachodnie ze stolicą Gdańskiem.


Wojna europejska na Pomorzu

16 lipca 2013r.

Wojna europejska dotknęła w r. 1914 tylko wschod-nie krańce województwa. W sierpniu 1914 uległ zniszczeniu należący wówczas do Mazur Pruskich powiat działdowski wraz z_ Działdowem, gdy był chwilowo zajęty przez Rosjan przed pierwszą bitwą mazurską. Bitwa ta ocaliła Prusy Zachodnie °d :nwazji, gdyż w końcu sierpnia 1914 miał sztab niemiecki Projekt cofnięcia się na linję Wisły, wydając ziemię chełmińską na zniszczenie, wydano już nawet rozkaz zatopienia Żuław w delcie Wisły aby skrócić linję obronną. Z miast Prus Zachodnich pojawili się Rosjanie na krótko jedynie w Lidzbarku.


Stosunki Kościelne,Szkolnictwo na Pomorzu

16 lipca 2013r.

STOSUNKI KOŚCIELNE. KLASZTORY. SZKOLNICTWO Diecezje. W zaraniu dziejów należało Pomorze do diecezji w Kołobrzegu ustanowionej przez Mieczysława I w r. 968, zaś ziemia chełmińska do biskupstwa w Chełmnie, które wkrótce upadło, poczem przyłączono ją do diecezji płockiej. W r. 1148 papież Eugenjusz III przyłączył ziemie pomorskie między Wisłą a Brdą po Gdańsk do diecezji kujawskiej we Włocławku, do której należały aż do r. 1818. Tworzyły one archidiakonat gdański z 11 dekanatami, a archidiakonami do reformacji bywali proboszczowie kościoła P. Marji w Gdańsku.


Renesans na Pomorzu

16 lipca 2013r.

Renesans pojawia się w Prusach Królewskich później niż gdzieindziej w Polsce, bo dopiero w czwartym dziesiątku XVI wieku w rzeźbie, a w polowie tego wieku w architekturze. Spotykają się tu wpływy włoskie idące od Krakowa z dworu królewskiego i wpływy holenderskie i flamandzkie, przeszczepione w końcu XVI w. do Gdańska przez cały szereg przybyłych z Flandrji i Holandji artystów, a z ich skrzyżowania wyrabia się renesans gdański bardziej pokrewny renesansowi flamandzkiemu niż włoskiemu.