Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Zabytki Artystyczne na Pomorzu

16 lipiec 2013r.

ZABYTKI ARTYSTYCZNE Pomorze nazwał niegdyś hr. Stanisław Tarnowski „krajem pięknych kościołów". Rzeczywiście zabytki architektury kościelnej wybijają się na plan pierwszy, tak pod względem jakości jak i ilości. Dominują kościoły gotyckie, daleko ustępują im kościoły renesansowe i barokowe. Zabytki architektury świeckiej, szczególnie w miastach, są też wcale liczne: zachowało się wiele cennych ratuszów, kamienic patrycjuszowskich,

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Stosunki Kościelne,Szkolnictwo na Pomorzu

16 lipiec 2013r.

STOSUNKI KOŚCIELNE. KLASZTORY. SZKOLNICTWO Diecezje. W zaraniu dziejów należało Pomorze do diecezji w Kołobrzegu ustanowionej przez Mieczysława I w r. 968, zaś ziemia chełmińska do biskupstwa w Chełmnie, które wkrótce upadło, poczem przyłączono ją do diecezji płockiej. W r. 1148 papież Eugenjusz III przyłączył ziemie pomorskie między Wisłą a Brdą po Gdańsk do diecezji kujawskiej we Włocławku, do której należały aż do r. 1818. Tworzyły one archidiakonat gdański z 11 dekanatami, a archidiakonami do reformacji bywali proboszczowie kościoła P. Marji w Gdańsku.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Wojna europejska na Pomorzu

16 lipiec 2013r.

Wojna europejska dotknęła w r. 1914 tylko wschod-nie krańce województwa. W sierpniu 1914 uległ zniszczeniu należący wówczas do Mazur Pruskich powiat działdowski wraz z_ Działdowem, gdy był chwilowo zajęty przez Rosjan przed pierwszą bitwą mazurską. Bitwa ta ocaliła Prusy Zachodnie °d :nwazji, gdyż w końcu sierpnia 1914 miał sztab niemiecki Projekt cofnięcia się na linję Wisły, wydając ziemię chełmińską na zniszczenie, wydano już nawet rozkaz zatopienia Żuław w delcie Wisły aby skrócić linję obronną. Z miast Prus Zachodnich pojawili się Rosjanie na krótko jedynie w Lidzbarku.

ocena 4/5 (na podstawie 3 ocen)

Rządy pruskie na Pomorzu

16 lipiec 2013r.

Rządy pruskie 1815—1914. W r. 1815 uchwalą kongresu wiedeńskiego zniesiono Księstwo Warszawskie, wcielając z powrotem województwo chełmińskie i Gdańsk do Prus Zachodnich. Otrzymały one wówczas te granice od południa i zachodu, jakie zachowały do traktatu wersalskiego. W r. 1824 połączono Prusy Wschodnie i Zachodnie w jedną prowincję »Prusy" ze stolicą w Królewcu, ale w r. 1878 znów je rozdzielono, stwarzając na nowo Prusy Zachodnie ze stolicą Gdańskiem.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Pomorskie Prusy Królewskie pod rządami polskimi

16 lipiec 2013r.

Prusy Królewskie pod rządami polskimi (1466— 1772). Odzyskane ziemie nazwano Prusami Królewskiemi i podzielono na trzy województwa, dla lewego brzegu Wisły pomorskie ze stolicą Gdańskiem, dla prawego chełmińskie i mal-borskie. Prusy posiadały tak szeroką aulonomję, że równało się ona niemal unji personalnej z Polską. Miasta Gdańsk, Toruń i Elbląg miały daleko idące prawa wolnych miast, a Gdańsk

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Walki Sukcesyjne o Pomorze

16 lipiec 2013r.

Walki Sukcesyjne o Pomorze (1294—1308). Pod koniec życia Mestwin II na zjeździe w Kępnie zapisał Pomorze ciotecznemu bratu Przemysławowi II W ielkopolskiemu tak z tytułu pokrewieństwa, jak i z tego względu, że jak się wyraził, „ich poddani jednym mówią językiem". W myśl tej umowy po śmierci Mestwina II w r. 1294 objął rządy na Pomorzu Przemysław II, nie podobało się to jednakże margrabiom brandenburskim

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy